Åpenhetsloven

Sist endret: 26.06.24

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, har som mål å fremme respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskaper.

Åpenhetsloven krever at selskaper som omfattes av loven, innfører en systematisk og omfattende tilnærming for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas på alle nivåer av virksomheten deres. For å overholde loven må selskaper identifisere områder i verdikjeden der de har eller kan ha en negativ innvirkning på menneskers og arbeidstakeres rettigheter

Om EMP Secure

I en kompleks og raskt skiftende verden bidrar EMP Secure med tryggehender for å fremtidssikre våre kunders IT-positur og understøtte veksten i våre kunders virksomhet.

Ordet "EMP" er forankret i våre ekstreme tiltak for å sikre forretningskritisk IT-infrastruktur. Gjennom å kombinere våre kompetanseområder innen produktivitet, sky og datasikkerhet setter vi våre kunder i stand til å styrke sin digitale reise. Våre 100 svært talentfulle IT-eksperter er besatt av å bygge smartere, sikrere og mer fleksible løsninger for å møte våre kunders spesifikke bransjebehov.

Selskapets hovedkontor ligger på Raglamyr i Haugesund med avdelingskontorer i Nedre Vats, Oslo, Stavanger og Bergen.

EMP Secure er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 27001 og ISO 14001.

I samsvar med Hatteland Gruppens overordnede praksis, er EMP Secure dedikert til å fremme menneskerettigheter og opprettholde gode arbeidsforhold gjennom hele sin virksomhet og verdikjede.

Rammeverk for etterlevelse

I EMP Secure er vi grunnleggende forpliktet til å fremme åpenhet, ansvarlighet og ansvarlig forretningspraksis som organisasjon.

Vårt mål er å dyrke en kultur preget av integritet, respekt for menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser i hele organisasjonen og på tvers av leverandørkjeden. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel og konsekvent forbedre vår praksis, og håper å bli bedre og gjøre det bedre på hvert trinn.

Våre eksisterende prosedyrer sikrer allerede at vi har anstendige arbeidsforhold og beskytter menneskerettighetene. I tråd med åpenhetsloven har vi også implementert ekstra prosedyrer for å sikre vår etterlevelse og aktivt søke kontinuerlig forbedring.

Vi er dedikerte til kontinuerlig forbedring og vil jevnlig gjennomgå og oppdatere våre prosedyrer i tråd med nye beste praksiser og reguleringsutviklinger. Ved å iverksette disse tiltakene ønsker vi å fremme åpenhet, ansvarlighet og etisk atferd i hele vår organisasjon og verdikjede.

Retningslinjer for adferd og etikk

EMP Secure har etablert Retningslinjer for adferd og etikk som veileder for adferd og handlinger for alle ansatte. Disse retningslinjene fastsetter standarder for integritet, profesjonalitet og etisk atferd som forventes av hver enkelt person i organisasjonen vår. Vi sørger for at våre ansatte er bevisste på disse standardene og etterlever dem i alle aspekter av sitt arbeid. 

Retningslinjer for adferd og etikk for leverandører og forretningspartnere 

Som en del av vårt engasjement for å fremme ansvarlig arbeidspraksis, har vi tatt i bruk Hatteland Gruppens Retningslinjer for adferd og etikk for leverandører og forretningspartnere. Disse retningslinjene fastsetter de etiske forventningene og standardene vi krever fra våre leverandører og forretningspartnere. Vi kommuniserer disse retningslinjene og samarbeider aktivt med partnerne våre for å sikre etterlevelse av dem.

Politikk for bærekraftige innkjøp

Vi har etablert en Politikk for bærekraftige innkjøp som veileder til våre innkjøpsprosesser. Denne politikken setter overordnede krav til vårt engasjement for å ta hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer ved valg av leverandører og beslutninger om innkjøp. Vi har som mål å samarbeide med leverandører og forretningspartnere som deler vårt engasjement for bærekraft og ansvarlige forretningspraksiser.

Politikk for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Å respektere og fremme menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold er fundamentalt for vår virksomhet. Vi har implementert en Politikk for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som gjenspeiler vårt engasjement for å opprettholde internasjonalt anerkjente arbeidsstandarder og fremme rettferdig behandling, mangfold og inkludering i vår arbeidsstyrke og verdikjede.

Prosedyre for etterlevelse av Åpenhetsloven

For å sikre etterlevelse av Åpenhetsloven har vi etablert en omfattende Prosedyre for etterlevelse av Åpenhetsloven. Denne prosedyren beskriver tiltakene vi gjennomfører for å identifisere, forebygge og håndtere eventuelle potensielle risikoer knyttet til åpenhet og etiske praksiser som fastsatt i Åpenhetsloven. Vi gjennomgår og oppdaterer jevnlig denne prosedyren for å være i samsvar med reguleringskravene.

Prosedyre for vurdering av aktsomhet

Vi har en etablert Prosedyre for vurdering av aktsomhet som benyttes ved evaluering av potensielle leverandører og forretningspartnere. Prosessen inkluderer en vurdering av deres åpenhet, etiske atferd, bærekraftspraksis og overholdelse av menneskerettighetsstandarder. Vurderingene skal bidra til at vi velger leverandører som deler vårt engasjement for ansvarlige forretningspraksiser.

Vurdering av aktsomhet

Vi har et etablert overordnet risikovurderingssystem som identifiserer generelle områder med betydelig risiko innenfor vår organisasjon og verdikjede. Vi har kartlagt de viktigste operasjonene i vår verdikjede for å identifisere aktiviteter, geografiske områder eller forretningsforbindelser som utgjør en høyere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår tilnærming er basert på OECD retningslinjer for vurdering av aktsomhet i ansvarlig forretningspraksis. Risikovurderingen utgjør grunnlaget for den aktsomhetsvurderingen som loven krever. Denne vurderingen oppdateres årlig, og resultatene dokumenteres her.

For perioden 1. januar til 31. desember 2023 viser våre vurderinger at den største risikoen for negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold er knyttet til anskaffelse av maskinvare og  forbruksmateriell.

I tilfeller der vi er usikre på hvilken innvirkning våre partnere og leverandører kan ha på verden, krever vi en grundig forklaring og støttedokumentasjon. Dersom den mottatte dokumentasjonen ikke tilfredsstiller beskyttelsen av grunnleggende menneskerettigheter og ordentlige arbeidsforhold, kan dette få konsekvenser for det kontraktsmessige forholdet med oss. I normale tilfeller vil vi søke å påvirke leverandøren for å minimere risiko og rette opp eventuelle brudd som er begått.

Varslingskanaler

Vi oppfordrer ansatte, partnere og leverandører til å ta kontakt angående eventuelle spørsmål eller problemer knyttet til aktsomhetsvurdering. Vi har åpne kommunikasjonskanaler for å sikre at alle som er involvert i våre aktiviteter føler seg trygge på å ta opp bekymringer og søke avklaring.

For ansatte i vår organisasjon har vi etablert interne kanaler for å rapportere potensielle brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller arbeidsforhold. Vi har varslingsordninger på plass for å beskytte identiteten til de som velger å stå frem og rapportere eventuelle uregelmessigheter. Vi tar slike rapporter på alvor og gjennomfører grundige undersøkelser for å håndtere identifiserte problemer umiddelbart.

Vi har vi etablert en egen varslingskanal som kan benyttes både av egne ansatte og andre interessenter som et viktig verktøy for å opprettholde våre høye etiske standarder og sikre et trygt og ansvarlig arbeidsmiljø. Dette inkluderer rapportering av bekymringer relatert til potensielle brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller arbeidsforhold.

Varslingsordningen er utformet for å beskytte identiteten til de som velger å stå frem og rapportere eventuelle uregelmessigheter. Vi tar slike rapporter på alvor og gjennomfører grundige undersøkelser for å håndtere identifiserte problemer umiddelbart.

Mer informasjon?

Vi håper at etter å ha lest denne uttalelsen, vil du ha en klar forståelse av hvordan EMP Secure tar de problemstillingene som omhandles av Åpenhetsloven på alvor og arbeider kontinuerlig med dem. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du be om dette skriftlig. Du kan kontakte oss her.