Informasjonskapsler

Takk for at du besøker empsecure.com. Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold og annonser, gi sosiale mediefunksjoner og analysere trafikken vår. Vi deler også data med våre sosiale medier, annonserings- og analysepartnere. Les mer i vår personvernerklæring.Endre samtykke

Du kan endre samtykket ditt enten ved å slette informasjonskapsler fra nettleseren din eller ved å endre ditt opprinnelige valg ved å klikke på lenken nedenfor:

Endre ditt samtykke

Husk: Hvis du bruker flere nettlesere, må du slette informasjonskapsler i alle sammen.


Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes av nettsteder for å lagre informasjon om de som besøker nettstedet. Filene lagres i nettleseren på PCen eller mobilenheten din, og du kan bruke innstillingene i nettleseren din for å avvise eller slette dem.

En informasjonskapsel kan lagre valg du har gjort på et nettsted, for eksempel språkvalg. Informasjonskapsler brukes også til å lagre ID-numre. Dette betyr at informasjon om deg og din bruk av nettstedet kan lagres i andre databaser, med referanse til dette ID-nummeret. På denne måten kan vi analysere hvordan ulike brukere bruker nettstedet uten at vi trenger å identifisere dem med navn eller annen personlig informasjon.

I Personopplysningsloven og GDPR defineres anonyme ID-numre fortsatt som personopplysninger. Derfor må vi ha et rettslig behandlingsgrunnlag for å samle inn, lagre og behandle slik informasjon. Behandlingsgrunnlaget vi støtter oss på for ulik informasjon og ulike formål, er beskrevet i personvernerklæringen vår.

Hvis behandlingsgrunnlaget er "berettiget interesse/avveining av interesser", vil du se at vi tillater ulike verktøy å lagre informasjonskapsler i nettleseren din, uavhengig av om du har tatt et valg. Du kan fortsatt slette eller blokkere slike informasjonskapsler ved å bruke funksjoner i nettleseren din.

Hvis behandlingsgrunnlaget er "samtykke", relaterer vi oss til ditt valg i informasjonskapselbanneret som vises når du besøkte nettstedet. Vi anser bare at samtykke er gitt når du har tatt et aktivt valg.

Hvis du tidligere har tatt et valg, vil du ikke motta varslingen på nytt så lenge informasjonskapselen som husker dette valget, er aktiv. Du kan likevel endre eller tilbakekalle ditt samtykke via informasjonskapsel-deklarasjonssiden på nettstedet vårt.

Vennligst les personvernerklæringen vår for å lære mer om hvem vi er, hvordan du kan kontakte oss og hvordan vi behandler personopplysninger.Do you have any questions?

If you have any comments or questions relating to our information and/or processing of personal data, please feel welcome to contact us. The cookie policy itself is updated once a month by Cookie Information. If you have any questions about our cookie policy, you are welcome to contact Cookie Information on their website.

Cookie policy

Thank you for visiting empsecure.com. We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze our traffic. We also share data with our social media, advertising, and analytics partners. Read more in our Privacy Policy.Changing your consent

You can change your consent by either deleting cookies from your browser or by changing your original choice by clicking the link below:

Change your consent

Remember: If you use more than one browser, you must delete cookies in all of them.Cookies are small text files used by websites to keep track of information about those who visit the website. The files are stored on your PC or mobile device browser, and you can use your browser settings to reject or delete them.

A cookie can save choices you have made on a website, such as a language choice. Cookies are also used to store ID numbers. This means that information about you and your website usage can be stored in other databases, with reference to this ID number. In this way, we can analyse how different users use the website without us needing to identify them with names or other personal information.

In the Personal Data Act and the GDPR, anonymous ID numbers are still defined as personal data. Therefore, we must have a legal processing basis to collect, store and process such information. The processing basis we rely on for various information and various purposes is described in our privacy policy.

Suppose the processing basis is "legitimate interest/balancing of interests". In that case, you will find that we allow various tools to store cookies in your browser regardless of whether you have made a choice. You can still delete or block such cookies by using functions in your browser.

If the processing basis is "consent", we relate to your choice in the cookie banner that appeared when you visited the website. We only consider consent has been given once you have made an active choice.

If you have previously made a choice, you will not receive the notification again as long as the cookie that remembers this choice is active. You can still change or revoke your consent via the cookie declaration site on our website.

Please read our Privacy Policy to learn more about who we are, how you can reach us and how we process personal data.Do you have any questions?

If you have any comments or questions relating to our information and/or processing of personal data, please feel welcome to contact us. The cookie policy itself is updated once a month by Cookie Information. If you have any questions about our cookie policy, you are welcome to contact Cookie Information on their website.